Huurvoorwaarden

Algemeen

Art. 1: Alle verhuringen, leveringen en diensten geschieden onder de hierna volgende voorwaarden, door de huurder gekend en aanvaard; uitsluitende voorwaarden van de huurder worden niet aanvaard.

Art. 2: Indien de huurder de verhuring annuleert en dit niet 14 dagen van te voren aangeeft, wordt er voor de annulering 75 % van de totale factuur in rekening gebracht mits schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 3: Na uw reservering ontvangt u een bevestiging met daarbij de huurvoorwaarden.  U dient de betaling 14 dagen voor de afgesproken datum te betalen op het rekeningnummer NL65INGB0006879448.

Verhuur

Art. 4: De afgesproken huurperiode kan niet stilzwijgend worden verlengd.

Art. 5: Alle gebruikskosten met betrekking tot de gehuurde goederen zijn uitsluitend ten laste van de huurder.

Art. 6: Alle verhuurde goederen zijn en blijven de exclusieve eigendom van Flipverhuur. De huurder is verplicht om in geval van beslaglegging, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, en dergelijke, de gerechtsdeurwaarder, curator, commissaris inzake opschorting, vereffenaar, en dergelijke, daarvan kennis te stellen.

Art 7: Bij overmacht kan de verhuurder het contract eenzijdig beëindigen zonder kosten voor de verhuurder.

Art 8: Bij het niet naleven van de richtlijnen door de huurder heeft Flipverhuur het recht het contract ter plekke te beëindigen.

Art. 9: Het is de huurder niet toegelaten het gehuurde goed onder te verhuren, mits de huurder toestemming heeft verkregen van Flipverhuur.

Art. 10: De verhuurder zal steeds het recht hebben om de gehuurde goederen, indien nodig, te vervangen door gelijkwaardige.

Aansprakelijkheid

Art. 11: De huurder is verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode.

Art. 12: De huurder zal aan de gehuurde goederen de zorg besteden zoals een goede huisvader. Dit betekent onder meer dat hij/zij:
-de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften correct toepast
-de huurder is steeds aansprakelijk voor diefstal en voor elke schade aan de gehuurde goederen, uit welke oorzaak zij ook moge ontstaan zijn.

Art 13: Als de huurder een gebrek vaststelt aan een van de gehuurde goederen, dient hij dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder op telefoonnummer 06 53541906.

Art.14: Flipverhuur is nooit aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen aan derden.